Former Group Members

Postdoctoral researchers

Jiena Weng

PhD

Weiqiang Zhou

Zhiling Xu

Postgraduates

Yuanyuan Cheng

Qinjie Du

Jie Lei

Yu Wang

Yu Hu

Gengwu Xiao

Bo Zhang

Linjie Li

Yuanyuan Chen

Chuanzhen Fang

Shaohua Guo

Cong Gao

Shanshan Hou

Xueying Kong

Wanzheng Chen

Xiujie Xu

Exchange students

Zeqi Zhang

Wan Liu

Huimin Chu

v